Zasady konkursu dla prelegentów „Expert Beauty Meeting”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
2. Udział w konkursie może zgłosić kosmetyczka, ekspert rynku, doradca, producent czy dostawca usług dla branży kosmetycznej.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie merytorycznej prezentacji.
4. Zgłoszenia muszą spełniać warunki opisane w punkcie 7.2.
5. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 1.10.2018 r. do 18.01.2019r. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
7. Konkurs przebiega w dwóch etapach.
7.1. Etap I – przesyłanie zgłoszeń konkursowych przez uczestników i wyłonienie najlepszych prezentacji przez Organizatora.
7.2. Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych:
• zgłoszenia należy wysyłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://beautymeeting.pl/kontakt/.
• zgłoszenie musi zawierać temat wystąpienia, krótki opis (200 znaków), długi opis wraz z agendą.

7.3. Zasady kwalifikacji do etapu II:
• spośród poprawnych zgłoszeń, zespół Business Speed Dating Poland wybiera uczestników, którzy zostają zakwalifikowani do etapu II.
• osoby, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 19.01.2019r.
• osoby, które zakwalifikowały się do II etapu muszą przesłać ostateczną wersję prezentacji nie później niż 10.02.2019r.

7.4 Etap II – wystąpienie ze swoją prezentacją podczas Beauty Meeting 2018
• osoby zakwalifikowane do II etapu występują ze swoją prezentacją na konferencji Beauty Meeting dnia 18.02.2019r.
• ocena prezentacji w oparciu o ocenę publiczności obecnej na wystąpieniu oraz frekwencję podczas prelekcji – szczegółowe zasady zliczania punktów opisano w punkcie 8.
• prelegent/mówca, który zbierze najwyższe noty publiczności oraz zgromadzi największą liczbę słuchaczy podczas wystąpienia wygrywa konkurs.

7.5. Zasady dotyczące prezentacji konkursowej:
• Czas trwania prezentacji: 15 minut + 10 minut na pytania z sali i od moderatora.
• Forma prezentacji: dowolna (prelekcja, case study,szkolenie).
• Do prezentacji można zaprosić dodatkowe osoby.

8. Zasady zliczania punktów w II etapie konkursu:
Ostateczny wynik to suma punktów:
• Ocena wystąpienia przez słuchaczy za pomocą systemu do ankietowania – średnia nota ze wszystkich ocen (skala od 1 do 9, gdzie 1 – źle, 9 – bardzo dobrze), wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku

III. NAGRODA
9. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł „Expert Beauty Meeting 2018”, prawo do używania logotypu „Expert Beauty Meeting”, udział w kolejnej edycji Beauty Meeting jako prelegent oraz nagrodę finansową  w wysokości: 2 000 PLN netto.
10. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do etapu II i przedstawili swoją prezentację podczas konferencji Beauty Meeting otrzymują prawo do używania logotypu „Expert Beauty Meeting 2018”

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

11. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na koniec konferencji Beauty Meeting 2018.
12. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność prelegenta na całej konferencji oraz podczas ogłaszania wyników i wręczania nagrody.
13. Zwycięzca musi odebrać nagrodę osobiście.
14. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje przekazaniem nagrody osobie, która zajęła kolejne miejsce.
15. W sytuacji gdy dwie osoby zdobędą identyczną liczbę punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do decydującego głosu wskazującego zwycięzcę.
16. Organizator może przyznać nagrodę ex aequo, w takiej sytuacji nagroda finansowa zostanie równo podzielona pomiędzy zwycięzców
17. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora.